Welcome to Department of National Registration.
Department of National RegistrationDepartment of National RegistrationDepartment of National Registration
(Sun- Thu)
info@dnr.gov.mv
Ameeru Ahmed Magu, Malé
Department of National RegistrationDepartment of National RegistrationDepartment of National Registration

Backup Supply and application purchase

>މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ބެކްއަޕް އިކުއިޕްމަންޓް އަދި އެޕްލިކޭޝަން އެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ ބެކްއަޕް އިކުއިޕްމަންޓް އަދި އެޕްލިކޭޝަން ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 10 އޮކްޓޯބަރ ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:15 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 17 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހު 13:15 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 06 އޮކްޓޫބަރު 2019