ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

IULAAN

(IUL)133-AS/133/2023/55 ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 3)

2023-09-21

IULAAN

(IUL)133-AS/133/2023/51 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (އެމް.އެސް 1)

2023-09-21

Jadhuvalu_3_Screening_Results_Sheet Iulaan 38

(IUL)133-AS/133/2023/38 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ/ ޖީ.އެސް 4

2023-09-17

A2 Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/32 އެސިސްޓެންޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ކި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-09-17

IULAAN

(IUL)133-AS/133/2023/47 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4)

2023-09-13

IULAAN

(IUL)133-AS/133/2023/46 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (އެމް.އެސް 1)

2023-09-13

A2 Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/35 އެޑްމނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-09-13

IULAAN

(IUL)133-AS/133/2023/44 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ވޭޖް)

2023-09-12

IULAAN

(IUL)133AS/133/2023/40 ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ

2023-09-06

ީIULAAN

(IUL)133-AS/133/2023/38 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ

2023-09-06

IULAAN

(IUL)133-AS/133/2023/41 ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

2023-09-06

Customer service Screening sheet

IUL)133-AS/133/2023/34 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-08-22

Screening sheet for Registration Officer

(IUL)133-AS/133/2023/32 އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-08-22

A2 Sheet - GS3-GS4 wage staffs - Assistant customer service Wage 2 magaam

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަން އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް 3 (ވޭޖް) މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-08-22

Jadhuvalu 3 Screening Results

IUL)133-AS/133/2023/35 ނަންބަރު އިއުލާނު އިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-08-15

A2 Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/ 21 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-08-08

IULAAN

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4)IUL)133-AS/133/2023/34

2023-08-07

IULAAN

އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) IUL)133-AS/133/2023/34

2023-08-07

Jadhuvalu 3 Screening Results

(IUL)133-AS/133/2023/29 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަޤަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތް ތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-08-07

Legal officer - A2 Sheet

އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL) 133-AS-133/2023/19 އިން ލީގަލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-08-01

MS1 - MS2 A2 Sheet HR Officer

(IUL)133-AS/133/2023/17 ނަންބަރު އިއުލާން އިން ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-07-06

Iulaan

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ވޭޖް) (IUL)133-AS/133/2023/29

2023-07-03

Iulaan

އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) (IUL)133-AS/133/2023/30

2023-07-03

Iulaan

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ (IUL)133-AS/133/2023/ 27

2023-07-02

Iulaan

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (IUL)133-AS/133/2023/ 28

2023-07-02

ީIulaan

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އެމް.އެސް.1 (ވަގުތީ) (IUL)133-AS/133/2023/ 31

2023-07-02

Jadhuvalu 3 Screening Results

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އެމް.އެސް.1ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-07-02

Jadhuvalu 3 Screening Results

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ އެމް.އެސް.2 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-07-02

ލީގަލް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓް

Jadhuvalu 3 Screening Results

2023-07-02

A2 Sheet

(IUL)133-AS/133/2023/15 ނަންބަރު ޢިއުލާން އިން އެސިސްޓެންޓް ޑޭޓާ ޕްރޮސަސިންގ އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-06-13

Jadhuvalu 3 Screening Results

(IUL)133-AS/133/2023/17 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) މަޤާމުގެ ސްކްރީނިން ޝީތް

2023-06-08

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ އެމް.އެސް.2

(IUL) 113-AS/133/2023/20

2023-06-06

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އެމް.އެސް.1

(IUL)133-AS/133/2023/ 21

2023-06-06

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރަމަރ އެމް.އެސް.2

(IUL)133-AS/133/2023/ 22

2023-06-06

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އެމް.އެސް.2

(IUL)133-AS/133/2023/ 23

2023-06-06

(IUL)133-AS/133/2023/ 19 އިއުލާން

ލީގަލް އޮފިސަރ

2023-06-06

A2 Sheet Massakathu S.S.1 & S.S.3

(IUL)133-AS/133/2023/16 ނަންބަރު އިއުލާނުން މަސައްކަތު މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-06-03

(S.S.1)Jadhuvalu 3 Screening Results

(IUL)133-AS/133/2023/16 މަސައްކަތު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-05-14

Jadhuvalu 3 Screening Results (G.S 4)

(IUL)133-AS/133/2023/15 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓާމަރ ސަރވިސް އޮފިސރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު

2023-05-14

A2 Sheet GS 4 (Wage)

(IUL) 133-AS/133/2023/14 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ ވަޒީފާ (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުޞޫލުން) A2 ޝީޓު

2023-05-02

Jadhuvalu 3 Screening Results Sheet (G.S4)

(IUL)133-AS/133/2023/14 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓާމަރ ސަރވިސް އޮފިސރ (ވޭޖު) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު

2023-04-26

A2 sheet

Assistant customer service officer A2 sheet

2023-04-25

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4 )

(IUL)133-AS/133/2023/15

2023-04-24

މަސައްކަތު (އެސް.އެސް 1)

(IUL)133-AS/133/2023/16

2023-04-24

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު

(IUL)133-AS/133/2023/11

2023-04-16

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) ވޭޖު

(IUL) 133-AS/133/2023/14

2023-04-16

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ A2 ޝީޓު (އެމް.އެސް.1 ން އެމް.އެސް.2)

(IUL)133-AS/133/2023/10

2023-04-13

އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ A2 ޝީޓު

(IUL)133-AS/133/2023/8

2023-04-13

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ވޭޖް) A2 ޝީޓު

(IUL)133-AS/133/2023/12

2023-04-13

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ ވަޒީފާ (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުޞޫލުން) A2 ޝީޓު

(IUL) 133-AS/133/2023/12

2023-04-10

އެޗް. އާރ އޮފިސަރ ވަޒީފާ A2 ޝީޓު

(IUL) 133-AS/133/2023/10

2023-04-10

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4)

IUL) 133-AS/133/2023/11)

2023-04-02

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)

(IUL)133-AS/133/2022/10

2023-04-02

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު

(IUL)133-AS/133/2023/8

2023-04-02

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަން އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް 3 (ވޭޖް)

(IUL)133-AS/133/2023/12

2023-03-30

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާ A2 ޝީޓު (ޖީ.އެސް.3 ން ޖީ.އެސް.4)

(IUL) 133-AS/133/2023/07

2023-03-28

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު

(IUL) 133-AS/133/2023/07

2023-03-16

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4)

(IUL)133-AS/133/2023/8

2023-03-14

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4)

(IUL)133-AS/133/2023/07

2023-03-08