ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

A2 Sheet Massakathu S.S.1 & S.S.3

(IUL)133-AS/133/2023/16 ނަންބަރު އިއުލާނުން މަސައްކަތު މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

2023-06-03

(S.S.1)Jadhuvalu 3 Screening Results

(IUL)133-AS/133/2023/16 މަސައްކަތު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓް

2023-05-14

Jadhuvalu 3 Screening Results (G.S 4)

(IUL)133-AS/133/2023/15 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓާމަރ ސަރވިސް އޮފިސރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު

2023-05-14

A2 Sheet GS 4 (Wage)

(IUL) 133-AS/133/2023/14 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ ވަޒީފާ (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުޞޫލުން) A2 ޝީޓު

2023-05-02

Jadhuvalu 3 Screening Results Sheet (G.S4)

(IUL)133-AS/133/2023/14 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓާމަރ ސަރވިސް އޮފިސރ (ވޭޖު) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު

2023-04-26

A2 sheet

Assistant customer service officer A2 sheet

2023-04-25

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4 )

(IUL)133-AS/133/2023/15

2023-04-24

މަސައްކަތު (އެސް.އެސް 1)

(IUL)133-AS/133/2023/16

2023-04-24

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު

(IUL)133-AS/133/2023/11

2023-04-16

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4) ވޭޖު

(IUL) 133-AS/133/2023/14

2023-04-16

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ A2 ޝީޓު (އެމް.އެސް.1 ން އެމް.އެސް.2)

(IUL)133-AS/133/2023/10

2023-04-13

އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ A2 ޝީޓު

(IUL)133-AS/133/2023/8

2023-04-13

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ވޭޖް) A2 ޝީޓު

(IUL)133-AS/133/2023/12

2023-04-13

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ ވަޒީފާ (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުޞޫލުން) A2 ޝީޓު

(IUL) 133-AS/133/2023/12

2023-04-10

އެޗް. އާރ އޮފިސަރ ވަޒީފާ A2 ޝީޓު

(IUL) 133-AS/133/2023/10

2023-04-10

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4)

IUL) 133-AS/133/2023/11)

2023-04-02

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)

(IUL)133-AS/133/2022/10

2023-04-02

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު

(IUL)133-AS/133/2023/8

2023-04-02

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަން އޮފިސަރ - ޖީ.އެސް 3 (ވޭޖް)

(IUL)133-AS/133/2023/12

2023-03-30

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާ A2 ޝީޓު (ޖީ.އެސް.3 ން ޖީ.އެސް.4)

(IUL) 133-AS/133/2023/07

2023-03-28

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު

(IUL) 133-AS/133/2023/07

2023-03-16

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4)

(IUL)133-AS/133/2023/8

2023-03-14

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 4)

(IUL)133-AS/133/2023/07

2023-03-08