Welcome to Department of National Registration.
Department of National RegistrationDepartment of National RegistrationDepartment of National Registration
(Sun- Thu)
info@dnr.gov.mv
Ameeru Ahmed Magu, Malé
Department of National RegistrationDepartment of National RegistrationDepartment of National Registration

Backup Equipment and Application Purchase

މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ބެކްއަޕް އިކުއިޕްމަންޓް އަދި އެޕްލިކޭޝަން އެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ ބެކްއަޕް އިކުއިޕްމަންޓް އަދި އެޕްލިކޭޝަން ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 10 އޮކްޓޯބަރ ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:15 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 17 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހު 13:15 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

06 އޮކްޓޫބަރު 2019