Welcome to Department of National Registration.
Department of National RegistrationDepartment of National RegistrationDepartment of National Registration
(Sun- Thu)
info@dnr.gov.mv
Ameeru Ahmed Magu, Malé
Department of National RegistrationDepartment of National RegistrationDepartment of National Registration

Iulaan

ޑީ.އެން.އާރު ވެބްސައިޓް އަދި އޮންލައިން ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލުމާބެހޭ:

މިޑިޕާޓްމަންޓް ވެބް ސާވަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށްޓަކައި 16 ޖުލައި 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:30 އިން 19 ޖުލައި 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 8:00 އަށް ވެބްސައިޓް، އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން އަދި އީ.މެއިލްގެ ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މިގަޑި ތަކުގައި ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަރިހުން ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމެވެ.
14 ޖުލައި 2020