ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަށް މަރުހަބާ

އޮންލައިން ޕޯޓަލްއަށް ޒިޔާރާތް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ

ޑީ.އެން.އާރް ޕޯރްޓަލްއިން ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު

 • އައިޑި ކާޑު ހެއްދުން
 • ޑިޕެންޑަންޓްއުން އެޑްކުރުން
 • ކާޑުގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ފައިލްތައް ބެލެހެޓުން
 • އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކުން
 • އައިޑި ކާޑާއި ބެހޭހުރިހާ ހިދުމަތެއް
 • ތައާރަފް
  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނަކީ 1984 ވަނަ އަހަރު އުފެދި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިވިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސިސްޓަމެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ ގޮތުން، ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ރެގިއުލޭޓިންގ ބޮޑީގެ ގޮތުގައި މެންޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެވެ.

  ކިޔުބީ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ޓޮކެން ނަންގަވާ

  ރަސްމީދުވަސް ތަކުގެ ހެނދުނު 08:00 އަކުން މެންދުރު 14:00 ކަށް އެޕްމެދުވެރިކޮށް ޑީއެންއާރްގެ ހިދުމަތް ތަކަށް 600 ނަންބަރު ދޫކުރެވޭނެ. އަދި 08:30 ގައި ޙިދުމަތް ދިނުން ފެއްޓޭނެ
  QueueBee Images