Welcome to Department of National Registration.
Department of National RegistrationDepartment of National RegistrationDepartment of National Registration
(Sun- Thu)
info@dnr.gov.mv
Ameeru Ahmed Magu, Malé
Department of National RegistrationDepartment of National RegistrationDepartment of National Registration

Downloads

Form Downloads


ID Card Application Form

ދިވެހި ރައްޔިތެެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު ހެދުމަށް އެދޭ ފޯމް


Request for Information

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މައުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމު


Request for a Death Certificate Copy

މަރުފޯމްގެ ކޮޕީ ހޯދަން އެދޭ ފޯމު