ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަށް މަރުހަބާ

އޮންލައިން ޕޯޓަލްއަށް ޒިޔާރާތް ކުރެއްވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ

ޑީ.އެން.އާރް ޕޯރްޓަލްއިން ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު

 • އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުން
 • ޑިޕެންޑަންޓްއުން އެޑްކުރުން
 • ކާޑުގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ފައިލްތައް ބެލެހެޓުން
 • އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކުން
 • އައިޑި ކާޑާއި ބެހޭހުރިހާ
 • ތައާރަފް
  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނަކީ 1984 ވަނަ އަހަރު އުފެދި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިވިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސިސްޓަމެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ ގޮތުން، ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ރެގިއުލޭޓިންގ ބޮޑީގެ ގޮތުގައި މެންޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެވެ.

  ކިޔުބީ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ޓޮކެން ނަންގަވާ

  ރަސްމީދުވަސް ތަކުގެ ހެނދުނު 08:00 އަކުން މެންދުރު 13:00 ކަކަށް އެޕްމެދުވެރިކޮށް ޑީއެންއާރްގެ ހިދުމަތް ތަކަށް 500 ނަންބަރު ދޫކުރެވޭނެ. އަދި 08:30 ގައި ޙިދުމަތް ދިނުން ފެއްޓޭނެ
  QueueBee Images

  ޢާއްމު ސުވާލާއިޖަވާބު

  ކިއުބީ އިން ނަމްބަރެއް ނަގަން ޖެހޭނި

  ނަމްބަރު ދޫކުރަނީ 08:00 ގައި އަދި ޙިދުމަތް ދޭންފަށަނީ 08:30 އިން ފެށިގެން

  ވެރިފަރާތުގެ ސިޓީއެއް ހުށަހެޅުމުން ސިޓީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ކާޑު ދޫކުރެވޭނެ

  ރަށުގަ ހުންނަވާ ނަމަ ކާޑު ނަގާ ތަނަކަށް ހުންނެވި ރަށް ޖައްސަވާ އޭރުން ކާޑު ނިމުމުން ރަށަށް ކާޑު ފޮނުވަދެވޭނެ

  ހަފްތާ އަކު އެއްފަހަރު ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް ކާޑު ފޮނުވާނެ

  ޕޯޓަލް އަށް ވަދެ އެޕްލިކޭޝަން އަށް ގޮސް "ފައިސާ ދައްކާ ލިންކު އައުކުރުމަށް" މި ބަޓަން އަށް ފިއްތަވާ ލެއްވުމުން އައު ލިންކެއް ލިބިލައްވާނެ

  ކާޑުގެ ވެރި ފަރާތް ޑީ.އެން.އާރަށް ދުރުވުމުން ސީރިއަލް ނަމްބަރ ހިއްސާކޮށްލަ ދޭނެ އަދި ރަށުގައި ހުންނަވާނަމް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް ކުރުމުން ސީރިއަލް ނަމްބަރ މެއިލް ކޮށްލަ ދޭނެ

  ކާޑު އެޕްރޫވް ކޮށް ނިމިފައި ވާނަމަ ލޮކޭޝަން ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބަދަލު ކުރާނަމަ ކާޑު އެޕްރޫވް ވުމުގެ ކުރިން ބަދަލު ކުރަން ވާނެއެވެ. ދެން ޖެހޭނީ ހުންނެވި ރަށެއްގެ ކައުންސިލް އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ސިޓީ އެއް މެއިލް ކުރަންށެވެ