އިއުލާން

Iulaan (IUL)133-AS/133/2024/15

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2024 އިންތިޚާބަށް ވޯޓްލުމަށް ބޭނުންވާ 18 އަހަރުން މަތީގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ބަންދު ދުވަސް ތަކުގައި ދޫކުރުމަށް ހަމަހެހިފައިވާ ގަޑިތަށް

2024-04-18

އައި.ޑީ ކާޑުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ގަޑިތަށް

އައި.ޑީ ކާޑު ދޫކުރުމަށްޓަކައި ނަންބަރު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަދަދާއި ގަޑިތަށް

2024-04-16

1445 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަށް

1445 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަކާއި، ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުދިހައިގެ ދުވަސްތަކުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސަތަށް

2024-02-27

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2024 މާރިޗު 07 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކާޑު ހައްދަވައި ނިންމެވުމަށް.

2024-01-18

ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ވޯޓާސް ލިސްޓް ފައިނަލް ކުރުމަށްޓަކައި 18 އަހަރުން މަތީ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުން.

މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން 21 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް

2024-01-18

އައ.ޑީ ކާޑު ވެރިފަރާތާއި ހާވލުކުރުން

އައ.ޑީ ކާޑު ވެރިފަރާތާއި ހާވލުކުރުން އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރަށްރަށަށް ކާޑުފޮނުވުނން

2023-10-03

ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ އައި.ޑީ ކާޑު ދޫކުރުން

27 އަދި 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ އައި.ޑީ ކާޑު ދޫކުރުން

2023-09-26

2023 ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގަ ވޯޓު ލުމުގެ ކުރިން އައި.ޑީ.ކާޑު ހެދުމަށް ހުށަހެޅުން

2023 ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގަ ވޯޓުލުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިން 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ގެ ކުރިން އައި.ޑީ ކާޑު ހެދުމަށް ހުށަަހެޅުން.

2023-09-17

2023 ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން އައި.ޑީ ކާޑު ހަވާލުކުރުން

2023 ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން އައި.ޑީ ކާޑުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރުން

2023-09-06

އަޟްޙާ ޢީދު ބަންދު ތެރޭގައި ކުއްލި ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވެގެން އައިޑެންޓިޓީ ކާޑެއް ހެއްދުމަށް

2023-06-22

އަޟުހާ ޢީދާއި ގުޅިގެން 22-06-2023 ވަނަ ދުވަހު ކާޑު ދޫކުރުން

2023-06-21

އައި.ޑީ ކާޑަށް ހުށަހަޅައިދޭ ތަންތަނުން ނަގާ ފައިސާއާއި ބެހޭ

އައި.ޑީ ކާޑަށް ހުށަހަޅައިދޭ ތަންތަނުން ނަގާ ފައިސާއާކީ މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ނަގާ ފައިސާއެއް ނޫނެވެ.

2023-06-12

ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

29 މެއި 2023 އިން ފެށިގެން، މިޑިޕާޓްމަންޓުން ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

2023-05-29

ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

30 އޭޕްރީލް 2023 އިން ފެށިގެން، މިޑިޕާޓްމަންޓުން ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

2023-05-02

ރަމަޟާންމަހުގެ ގަޑިތަށް

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ގަޑިތަށް

2023-03-22

އައިޑީ ކާޑު ހެދުމާއި ގުޅޭ

5 ފެބްރުއަރީ ބައި އިލެކްޝަން އާއި ގުޅޭ

2023-03-02

އައި.ޑީ ކާރޑް ހެދުމައި ގުޅޭ އިއުލާން

އިއުލާން

2023-03-02